Algemene Voorwaarden & Privacy

Deze website is eigendom van NUTRiiMO

Contactgegevens:  Annemarie Van den Abeele

Adres maatschappelijk zetel: Sparhoekdreef 11, 9880 Aalter

Telefoon: +32 498 586 329

E-mail: annemie@nutriimo.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden 

 

Tot stand gekomen op 08-07-2020. 

NUTRiiMO is gevestigd op volgend adres: Sparhoekdreef 11, 9880 Aalter. 

NUTRiiMO is ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0684786841. 

 

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Algemene Voorwaarden: 

De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

 

Overeenkomst: 

Elke overeenkomst gesloten tussen NUTRiiMO en de klant. 

 

Dienst: 

Alle diensten of producten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de klant en NUTRiiMO. 

 

Klant: 

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en heeft gebruik gemaakt van onze dienstverlening. 

 

Totstandkoming overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als klant een afspraak vastlegt bij NUTRiiMO. 

 

Beëindiging / wijziging overeenkomst 

In geval van overmacht, dubbel boeking of andere kan NUTRiiMO uw afspraak verplaatsen of annuleren. U hebt hierbij geen recht op een tegemoetkoming. NUTRiiMO zal u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

Indien de klant zijn afspraak wenst te verplaatsen of annuleren dient hij minimum 48u op voorhand te verwittigen, indien dit minder dan 48u voor de afspraak gebeurt zal NUTRiiMO hiervoor een coaching sessie aanrekenen. 

 

Uitvoering overeenkomst 

NUTRiiMO zal de dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Iedere afspraak wordt gezien als een aparte overeenkomst en kan in fases uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat NUTRiiMO niet verplicht is om een volgende afspraak in te plannen of uit te voeren zolang de vorige sessie niet betaald is door de klant. 

De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan NUTRiiMO. Hierbij is de klant verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken. 

 

Prijzen 

De prijzen zijn inclusief btw en inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

 

Prijswijziging 

Indien NUTRiiMO met de klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is NUTRiiMO gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. 

 

Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door NUTRiiMO aangewezen bankrekening, in contanten of via digitale betaalsystemen op het tijdstip van de sessie, tenzij anders is overeengekomen. 

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, op een door NUTRiiMO aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 

Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.  

 

Overmacht 

Een tekortkoming kan niet aan NUTRiiMO of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht vallen volgende zaken: ziekte, quarantaine ter preventie van gezondheidsrisico’s, verkeershinder, ongevallen en weershinder zoals sneeuw. De patiënt wordt eraan gehouden om NUTRiiMO zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Aansprakelijkheid 

NUTRiiMO  is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van NUTRiiMO. 

NUTRiiMO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 

NUTRiiMO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NUTRiiMO is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NUTRiiMO kenbaar behoorde te zijn. 

 
Vrijwaring 

De klant vrijwaart NUTRiiMO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

 

Intellectuele eigendom 

NUTRiiMO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

 

Privacybeleid

NUTRiiMO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Annemarie Van den Abeele, op annemie@nutriimo.be of www.nutriimo.be/nl/contact

Verwerkingsdoeleinden

NUTRIiMO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: annemie@nutriimo.be ;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en geschillen  

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NUTRiiMO partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.